Báo cáo thực tập Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại CT CP Tư vấn và đầu tư XD Á Châu

22/06/2021 11:35

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. BCTC: Báo cáo tài chính
2. BHYT: Bảo hiểm y tế
3. BCH: Ban chỉ huy
4. BHXH: Bảo hiểm xã hôi
5.CCDC: Công cụ dụng cụ
6. CPNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
7. CPNCTT: Chi phí nhân công trực tiếp
8. CPSDMTC: Chi phí sử dụng máy thi công
9. CPSXC: Chi phí sản xuất chung
10. GTGT: Giá trị gia tăng
11. HMCT: Hạng mục công t rình
12.KHTSCĐ: Khấu hao tài sản cố định
13.KH: Khách hàng
14. KLXL: Khối lượng xây lắp
15.KPCĐ: Kinh phí công đoàn
16.NVL: Nguyên Vật liêu
17.NCC: Nhà cung cấp
18.SXKD: Sản xuất kinh doanh 
19.TSCĐ: Tài sản cố định
20. XDCB: Xây dựng cơ bản


DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
Sơ đồ 1:    Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Sơ đồ 2:    Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
Sơ đồ 3:    Sơ  đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công (trường hợp thi công hỗn hợp)
Sơ đồ 4:    Sơ đồ hoạch toán chi phí sử dụng máy thi công (có đội máy thi công riêng biệt)
Sơ đồ 5:    Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung
Sơ đồ 6:    Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Sơ đồ 7:    Quy trình công nghệ xây lắp.
Sơ đồ 8:    Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.
Sơ đồ 9:    Tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Á Châu.
Sơ đồ 10:    Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Công ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Á Châu.
Biểu 2.1:    Hóa đơn GTGT
Biểu 2.2     Phiếu xuất kho
Biểu 2.3:    Sổ chi tiết TK 154.1 ( CP NVL TT)
Biểu 2.4:    Hợp đồng giao khoán
Biểu 2.5:    Bảng chấm công
Biểu 2.6:    Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng
Biểu 2.7:    Bảng thanh toán lương
Biểu 2.8:    Sổ chi tiết TK 154.2 ( CP NCTT)
Biểu 2.9:    Hóa đơn GTGT
Biểu 2.10:    Sổ chi tiết TK 154.3 ( CP MTC)
Biểu 2.11:    Bảng lương và các khoản trích theo lương
Biểu 2.12:    Bảng kê CCDC sử dụng trong công trình
Biểu 2.13:    Bảng tính và phân bổ khấu hao
Biểu 2.14 :    Bảng tổng hợp CP SXC
Biểu 2.15:    Sổ chi tiết TK 154.4 ( CP SXC)
Biểu 2.16:    Sổ chi tiết TK 154
Biểu 2.17:    Thẻ tính giá thành
Biểu 2.18:    Sổ nhật ký chung
Biểu 2.19:    Sổ cái TK 154
Biểu 3.1:    Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ
Biểu 3.2:    Bảng chấm công làm thêm giờ

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU   

1.1.  Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp    
1.1.1. Chi phí sản xuất trong Doanh Nghiệp xây dựng.    
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng.    
1.1.3. Giá thành sản phẩm, các loại giá thành sản phẩm xây dựng.    
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.    
1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.   
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.   
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.    
1.2.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.    
1.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.    
1.3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.    
1.3.1. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.    

1.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp.    
1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.    
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU    
2.1.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU    

2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Á Châu.    
2.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.    
2.1.2.1. Đặc hoạt động sản xuất kinh doanh    
2.1.2.2.  Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty.    
2.1.3.  Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.    
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.    
2.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán.    
2.2.TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.    
2.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.    
2.2.2.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.    
2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.    
2.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.    
2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung.    
2.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất.    
2.2.7. Xác định chi phí sản xuất dở dang và tính giá thành sản phẩm.    
2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.    

2.3.1.Những mặt đạt được.    
2.3.2.    Những hạn chế còn tồn tại.    
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.    
3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN CHÍNH XÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.    
3.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CUẢ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    
3.3. MỘ SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOAN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.    
3.3.1. Đề xuất thứ nhất: Về công tác luân chuyển chứng từ.    
3.3.2. Đề xuất thứ hai: Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.    
3.3.3. Đề xuất thứ ba: Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ.    
3.3.4. Đề xuất thứ 4: Về chi phí nhân công.    
3.3.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán.    
3.3.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vòa công tác kế toán.    
KẾT LUẬN    

Mẫu báo cáo tốt nghiệp đầy đủ và chính xác các bạn muốn tải về miễn phí xin để lại Email ở phần bình luận bên dưới, mình sẽ gửi vào mail cho các bạn

- hoặc các bạn có thể liên hệ với mình 0974 664 156.

- hoặc gửi yêu cầu vào mail nhungsau199@gmail.com

Các bạn có thể tham khảo thêm các đề tài khác tại chuyên mục MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

Thong ke