Trung tâm kế toán Đào tạo kế toán - tin học Giờ học linh động

Thong ke
Khóa học Học phí
Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu (0 Buổi) 2.900.000 2.030.000
Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp Sản xuất (0 Buổi) 2.900.000 2.030.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Xây lắp, xây dựng học trên Excel (học từ đầu) (0 Buổi) 5.200.000 3.640.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Xuất nhập khẩu học trên Excel (học từ đầu) (0 Buổi) 5.200.000 3.640.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Sản xuất học trên Excel (học từ đầu) (0 Buổi) 5.200.000 3.640.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN thương mại dịch vụ học trên Excel (học từ đầu) (0 Buổi) 5.200.000 3.640.000
Khoá học Word (cơ bản - nâng cao) (0 Buổi) 1.600.000 1.120.000
Khoá học Excel cơ bản (0 Buổi) 1.600.000 1.120.000
Khoá học Excel nâng cao (0 Buổi) 2.000.000 1.400.000
Khoá học Powerpoint (0 Buổi) 1.300.000 910.000
Khoá học Word + Excel + Powerpoint (0 Buổi) 3.100.000 2.170.000
Khoá học Word + Excel (0 Buổi) 2.300.000 1.610.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN thương mại dịch vụ học trên Excel (học thực hành) (0 Buổi) 5.200.000 3.640.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Sản xuất học trên Excel (học thực hành) (0 Buổi) 5.200.000 3.640.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Xuất nhập khẩu học trên Excel (học thực hành) (0 Buổi) 5.200.000 3.640.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Xây lắp, xây dựng học trên Excel (học thực hành) (0 Buổi) 5.200.000 3.640.000
Thực tập kế toán doanh nghiệp Thương mại dịch vụ (0 Buổi) 2.150.000 1.505.000
Thực tập kế toán doanh nghiệp Sản xuất (0 Buổi) 2.150.000 1.505.000
Thực tập kế toán doanh nghiệp Xây dựng, xây lắp (0 Buổi) 2.150.000 1.505.000
Thực tập kế toán doanh nghiệp Xuất nhập khẩu (0 Buổi) 2.150.000 1.505.000
Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp (0 Buổi) 1.900.000 1.330.000
Khoá học kế toán thuế nâng cao (0 Buổi) 3.200.000 3.200.000
Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp (0 Buổi) 1.900.000 1.330.000
Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Sản Xuất (0 Buổi) 1.900.000 1.330.000
Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu (0 Buổi) 1.900.000 1.330.000