Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp

Thời gian toàn khóa học: 15-25 buổi

sort_description: Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Học phí gốc: 1.900.000 VNĐ

Khuyến mãi: 30 %

Học phí: 1.330.000 VNĐ

Quy trình học phần mềm kế toán Misa 2015 trong doanh nghiệp xây dựng, xây lắp

 1. Khai báo các thông tin ban đầu.
 1. Khai báo thêm Tài khoản – vào Kế toán tổng hợp / Danh mục tài khoản /  F4.
 2. Khai báo danh mục khách hàng – vào Bán hàng và công nợ phải thu / Danh mục khách hàng / F4.
 3. Khai báo danh mục nhà cung cấp – vào Mua hàng và công nợ phải trả / Danh mục nhà cung cấp / F4.
 4. Khai báo hàng tồn kho:

+ Khai báo các kho hàng hiện có của DN – Vào Hàng tồn kho / Danh mục kho hàng / F4.

+ Khai báo Nguyên vật liệu, Cung cụ dụng cụ, hàng hóa..( hàng tồn kho) – vào Hàng tồn kho / Danh mục hàng hóa, vật tư / F4.

 1. Khai báo thông tin các công trình của DN – vào Quản lý vụ việc, giá thành công trình /  Danh mục vụ việc / F4.
 2. Khai báo thông tin về Tài sản cố định:

+ Khai báo lý do tăng, giảm tài sản cố định – vào Tài sản cố định / Danh mục lý do tăng giảm TSCĐ / F4.

+ Khai báo bộ phận sử dụng – vào Tài sản cố định / Danh mục bộ phận sử dụng TSCĐ / F4.

+ Khai báo thông tin tài sản cố định – vào Tài sản cố định / Cập nhật thông tin về tài sản / F4.

 1. Khai báo thông tin về Công cụ dụng cụ:

+ Khai báo lý do tăng, giảm Công cụ dụng cụ – vào Công cụ dụng cụ / Danh mục lý do tăng giảm Công cụ dụng cụ/ F4.

+ Khai báo bộ phận sử dụng – vào Công cụ dụng cụ / Danh mục bộ phận sử dụng Công cụ dụng cụ / F4.

+ Khai báo thông tin Công cụ dụng cụ – vào Công cụ dụng cụ / Cập nhật thông tin về công cụ/ F4.

 1. Khai báo phân bổ chi phí sản xuất chung cho các công trình  - vào kế toán tổng hợp / Khai báo các bút toán phân bổ tự động  / đánh năm - nhận / F4.
 2. Khai báo các bút toán tập hợp giá vốn, kết chuyển doanh thu, chi phí , xác định lỗ lãi – vào Kế toán tổng hợp / Khai báo các bút toán kết chuyển tự động / đánh năm - nhận / F4.
 1. Khai báo số dư ban đầu.
 1. Khai báo số dư công nợ khách hàng – vào Bán hàng và công nợ phải thu / Số dư đầu kỳ / Vào số dư công nợ phải thu đầu kỳ / Tài khoản : đánh 131 - Nhận / F4 .
 2. Khai báo số dư công nợ nhà cung cấp – vào Mua hàng và công nợ phải trả / Số dư đầu kỳ / Vào số dư công nợ đầu kỳ / Tài khoản : đánh 331 - Nhận / F4 .
 3. Khai báo số dư hàng tồn kho – vào Hàng tồn kho / Số dư đầu kỳ / Vào tồn kho đầu kỳ / Kho: chọn kho - nhận / F4.
 4. Khai báo số dư các tài khoản – vào Kế toán tổng hợp / Số dư đầu kỳ /vào số  dư đầu của các tài khoản / nhận / chọn từng tài khoản rồi F3.
 1. Hàng ngày cập nhật các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến DN Xây lắp.
 1. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt:
  • Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi  tiền mặt – vào tiền mặt, tiền gửi, tiền vay / Phiếu chi tiền mặt / chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
  • Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu tiền mặt – vào tiền mặt, tiền gửi, tiền vay / Phiếu thu tiền mặt / chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
 2. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng.
  • Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu tiền gửi ngân hàng – vào tiền mặt, tiền gửi, tiền vay / Giấy báo có (thu) của ngân hàng / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
  • Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi tiền gửi ngân hàng  – vào tiền mặt, tiền gửi, tiền vay / Giấy báo nợ (chi) của ngân hàng / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
 3. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng.
  • Mua vật tư về nhập kho – Vào Mua hàng và công nợ phải trả / Phiếu nhập mua hàng / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
  • Mua vật tư về xuất thẳng cho các công trình – Vào Mua hàng và công nợ phải trả  / Phiếu nhập mua - xuất thẳng / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
  • Phân bổ chi phí  mua hàng – vào Mua hàng và công nợ phải trả  / Phiếu nhập chi phí mua hàng / Chọn thời gian làm việc –enter / Mới.
  • Các hóa đơn mua dịch vụ ( điện nước, internet, máy tính...) - vào Mua hàng và công nợ phải trả / Hóa đơn mua hàng dịch vụ / Chọn thời gian làm việc –enter / Mới.
  • Mua sắm TSCĐ gồm 2 bước:

+  Hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ - vào Mua hàng và công nợ phải trả / Hóa đơn mua hàng dịch vụ / Chọn thời gian làm việc –enter / Mới.

+ Cập nhật thông tin về TSCĐ mua mới – vào Tài sản cố định / Cập nhật thông tin về tài sản / F4.

 • Mua Công cụ dụng cụ đưa luôn vào sử dụng gồm 2 bước:

+  Hạch toán nghiệp vụ mua CCDC - vào Mua hàng và công nợ phải trả / Hóa đơn mua hàng dịch vụ / Chọn thời gian làm việc –enter / Mới.

+ Cập nhật thông tin về CCDC mua mới – vào Công cụ dụng cụ / Cập nhật thông tin về công cụ/ F4.

 1. Nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Nghiệm thu công trình.

Bút toán nghiệm thu công trình – vào Bán hàng và công nợ phải thu / Hóa đơn dịch vụ / Chọn thời gian làm việc – enter / mới.

 1. Các phiếu xuất kho vật tư xuất cho các công trình

                         Vào hàng tồn kho / Phiếu xuất kho / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới. ( lưu ý phải chọn Mã vụ việc).

 1. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền lương:

           + Hạch toán các bút toán liên quan đến lương ( lương văn phòng- lương các công trình..) – vào kế toán tổng hợp / Phiếu kế toán    / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới.

           + Hạch toán các bút toán thanh toán tiền lương cho nhân viên

 • Nếu thanh toán bằng tiền mặt - vào tiền mặt, tiền gửi, tiền vay / Phiếu chi tiền mặt / chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
 • Nếu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng - vào tiền mặt, tiền gửi, tiền vay / Giấy báo nợ (chi) của ngân hàng / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
 1. Bút toán kê khai thuế môn bài :

+ Hạch toán bút toán kê khai thuế môn bải phải nộp hàng năm – vào kế toán tổng hợp / Phiếu kế toán / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới.

+ Hạch toán bút toán nộp thuế môn bài:

 • Nếu thanh toán bằng tiền mặt - vào tiền mặt, tiền gửi, tiền vay / Phiếu chi tiền mặt / chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
 • Nếu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng - vào tiền mặt, tiền gửi, tiền vay / Giấy báo nợ (chi) của ngân hàng / Chọn thời gian làm việc – enter / Mới.
 1. Các nghiệp vụ cuối tháng.
 1. Tính giá xuất kho của vật tư - Vào Hàng tồn kho / Tính giá trung bình / chọn kỳ / nhận.
 2. Tính khấu hao và bút toán hạch toán về TSCĐ  gồm:

+ Tính khấu hao TSCĐ - vào Tài sản cố định / Tính khấu hao tài sản cố định /Đánh năm, kỳ tính khấu hao / Nhận.

+ Tạo bút toán trích khấu hao TSCĐ – Vào Tài sản cố định / Bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ /chọn năm, kỳ tính khấu hao, loại phân bổ / nhận / chọn từng bút toán – F4.

 1. Tính phân bổ và bút toán hạch toán về CCDC  gồm:

+ Tính phân bổ CCDC - vàocông cụ dụng cụ/ Tinh mức phân bổ công cụ dụng cụ /Đánh năm, kỳ tính phân bổ / Nhận.

+ Tạo bút toán phân bổ CCDC – Vào công cụ dụng cụ/ Bút toán phân bổ công cụ dụng cụ /chọn năm, kỳ tính phân bổ, loại phân bổ / nhận / chọn từng bút toán – F4.

 1. Phân hệ Thuế gồm 2 bước:

+ Vào Báo cáo thuế kiểm tra bảng kê đầu vào và đầu ra và lên tờ khai thuế GTGT.

+ Hạch toán bút toán kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ - vào Kế toán tổng hợp / phiếu kế toán / Chọn thời gian làm việc – enter / mới.

 1. Phân bổ chi phí sản xuất chung cho các công trình.

Vào kế toán tổng hợp / Bút toán phân bổ tự động / chọn năm /nhận.

+ Tích chọn bút toán bằng phím cách / F6 / chọn kỳ tính hệ số / nhận.

+  Tích chọn bút toán bằng phím cách / F4 / chọn kỳ phân bổ / nhận.

 1. Khi nào có nghiệm thu công trình thì tập hợp giá vốn.

Vào kế toán tổng hợp / Bút toán kết chuyển tự động / Đánh năm / chọn các bút toán tập hợp giá vốn / F4.

 1. Kết chuyển lỗ lãi – xác định kết quả kinh doanh

Vào kế toán tổng hợp / Bút toán kết chuyển tự động / Đánh năm / Chọn các bút toán kết chuyển ( trừ các bút toán tập hợp giá vốn) / F4.

 1. Kiểm tra và xem báo cáo tài chính.

Vào kế toán tổng hợp / Báo cáo tài chính/ chọn báo cáo cần xem / Chọn kỳbáo cáo / nhận.

 

Thong ke