Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu

Thời gian toàn khóa học: 15-25 buổi

Khai giảng: 09/01/2016

Kết thúc khóa học: 09/01/2016

sort_description: Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Học phí gốc: 1.900.000 VNĐ

Khuyến mãi: 30 %

Học phí: 1.330.000 VNĐ

Quy trình học phần mềm kế toán Fast cho DN xuất nhập khẩu

I Khai báo các Danh Mục và số dư đầu kì

+ Các DM cần khai báo

 • DM khách hàng : Kế toán bán hàng/DM khách hàng/F4 thêm mới khách hàng 
 • DM nhà cung cấp: Kế toán mua hàng/DM nhà cung cấp/F4 thêm mới nhà cung cấp
 • DM kho hàng: Hàng tồn kho/DM kho hàng/F4 thêm mới kho hàng
 • DM hàng hóa: Hàng tồn kho/ DM vật tư hàng hóa/F4 thêm mới vật tư hàng hóa
 • DM Tài sản cố định: Tài sản cố định/Cập nhập thông tin về tài sản/F4 thêm mới TSCD
 • DM CCDC : Công cụ dụng cụ/cập nhập thông tin về công cụ dụng cụ/F4 thêm mới công cụ dụng cụ

+ Khai báo số dư đầu kì

 • Số dư vật tư hàng hóa: Hàng tồn kho/tồn kho đầu kì/F4 thêm mới khai báo mã kho mã vật tư số lượng và thành tiền đầu kì của các mã vật tư
 • Sô dư đầu kì công nợ phải thu: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/số dư đầu kì của công nợ phải thu/F4 thêm mới khai báo số dư đầu kì của từng khách hàng
 • Số dư đầu kì công nợ phải trả: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả / số dư đầu kì công nợ phải trả/F4 thêm mới khai báo số dư đầu kì của các nhà cung cấp
 • Số dư các tài khoản còn lại: Kế toán tổng hợp/vào số dư đầu các tài khoản/chọn tài khoản cần khai báo/F3 để thêm sô dư/lưu ý với tài khoản 112 khai báo thêm số dư đầu kì ngoại tệ

II Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong tháng

+Nghiệp vụ mua hàng

 • Mua hàng hóa nhập kho trong nước: Kế toán mua hàng/phiếu nhập mua hàng/F4 thêm mới điền đầy để các thông tư trên hóa đơn mua hàng
 • Nhập khẩu hàng hóa: Kế toán mua hàng/Phiếu Nhập khẩu/F4 thêm mới lưu ý cần khai báo thêm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt ( nếu có)
 • Nhập chi phi mua hàng: Kế toán mua hàng/Phiếu nhập chi phi mua hàng/F4 thêm mới / chon phiếu mua hàng cần PB/ phân bổ chi phi mua hàng
 • Mua các chi phi cho bộ phận văn phòng: Kế toán mua hàng/Hóa đơn mua hàng dịch vụ/F4 thêm mới
 • Mua TSCD: Kế toán mua hàng/Hóa đơn mua hàng dịch vụ/ F4 thêm mới/ lưu ý sau khi định khoản song phải khai báo thêm Phần DM TSCD đối với TS vừa mua mới
 • Mua TS Dài hạn 242,142: Kế toán mua hàng/ Hóa đơn mua hàng DV/F4 thêm mơi/ Khai báo CCDC với CCDC vừa mua thêm
 • Kiểm tra công nợ nhà cung cấp: Kế toán mua hàng/ BC công nợ NCC

+ Nghiệp vụ bán hàng

 • Ban hàng hóa trong nước: Kế toán bán hàng/HD bán hàng kiêm phiếu xuất kho/F4 thêm mới
 • Xuất khẩu hàng hóa: Kế toán tổng hợp/phiếu kế toán/F4 thêm mới
 • Kiểm tra công nợ Khách hàng: Kế toán bán hàng/BC khách hàng

+ Nghiệp vụ Thu chi, ngân hàng

 • Thu tiền mặt: Kế toán tiền mặt, tiền gửi/Phiếu thu tiền mặt/F4 thêm mới
 • Chi tiền mặt: Kế toán tiền mặt, tiền gửi/Phiếu chi tiền mặt/F4 thêm mới
 • Chi bằng TGNH: Kế toán TM, TGNH/Giấy báo nợ/F4 thêm mới lưu ý trong XNK khi chi tiền ngoại tệ 112 bên có kế toán ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ Thực hiện tính tỷ giá ghi sổ ấn phim F5 phần mêm sẽ tự động tính giá ghi sổ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá lên NKC
 •  
 • Thu Tiền gửi ngân hàng: Kế toán tiền mặt, TGNH/Giấy báo cáo/F4 thêm mới
 • Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt: Kế toán TM, Tiền gửi/BC tiền mặt tiền gửi/Sổ quỹ

III các nghiệp vụ phát sinh cuối tháng

+ Tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Tính lương cho CNV: Kê toán tổng hợp / Phiếu kế toán / F4 Thêm mới
 • Trích BH cho CNV : Kê toán tổng hợp / Phiếu kế toán / F4 Thêm mới
 • Khấu trừ thuế TNCN

+  khấu hao TSCD,

 • Tinh khấu hao: TSCD/Tính khấu hao TSCD/Khai báo tháng, năm cần tính
 • Hạch toán khấu hao: TSCD/Bút toán khấu hao TSCD/Khai báo tháng năm cần tính/F4 tạo bút toán

+ Phân bổ CCDC

 • Tính PB CCDC: CCDC/Tính mức PB CCDC/khai báo tháng năm cần tính
 • Hach toán PBCCDC: CCDC/Bút toán phân bổ CCDC/khai báo tháng năm cần tính/F4 tạo bút toán

+ Tập hợp giá vốn hàng bán trong kỳ

 • Tính giá xuât kho: Hàng tồn kho/Tính giá trung bình/khai báo tháng năm cần tính

+ Kết chuyển thuế GTGT

 • Kiểm Tra thuế Đầu ra đầu vào: báo cáo thuế /BC thuế đầu vào/ Báo cáo thuế đầu ra
 • Kết chuyển thuế GTGT: Kế toán tổng hợp/Phiếu kế toán/F4 thêm mới Đk bút toán nợ 3331/có 133. Số tiền là số phát sinh nhỏ hơn giữa thuế đầu ra và thuế đầu vào

+ Bút toán kết chuyên cuối tháng:

 • Khai báo các bút toán kết chuyển: Kế toán tổng hợp/khai báo các bút toán kết chuyển tự động/F4 thêm mới
 • Tạo bút toán kêt chuyển: Kế toán tổng hợp/bút toán kết chuyển tự động/Ấn CTRL+A chọn tất cả các bút toán/F4 thêm mới khai báo tháng cần kết chuyển

+ Lên bảng CDPS hàng tháng

 • Xem bảng CDPS: Kế toán tổng hợp/Báo cáo Tài chính/Bảng cân đối Ps các Tk
 • Kiểm tra bảng cân đôi ps các TK

IV Cuối năm Lên Báo Cáo Tài Chính

 • Bảng CDKT: Kế toán tổng hợp/BCTC/bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo KQHDKD: Kế toán tổng hợp/BCTC/bảng Báo cáo KQHDKD
 • Bảng BC lưu chuyển tiền tệ: Kế toán tổng hợp/BCTC/bảng Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyêt Minh BCTC: toán tổng hợp/BCTC/bảng thuyết minh báo cáo TC
Thong ke