Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp

Thời gian toàn khóa học: 15-25 buổi

Khai giảng: 08/01/2016

Kết thúc khóa học: 08/01/2016

sort_description: Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Học phí gốc: 1.900.000 VNĐ

Khuyến mãi: 30 %

Học phí: 1.330.000 VNĐ

Quy trình học phần mềm kế toán Misa 2015 trong doanh nghiệp xây dựng, xây lắp

 1. Khai báo các thông tin ban đầu.
 1. Khai báo các bộ phận, phòng ban trong DN- vào Danh mục / cơ cấu tổ chức/ thêm.
 2. Khai báo khách hàng – vào Danh mục / Đối tượng / khách hàng / thêm.
 3. Khai báo nhà cung cấp – vào Danh mục / Đối tượng / nhà cung cấp / thêm.
 4. Khai báo nhân viên trong DN – vào Danh mục / Đối tượng / nhân viên / thêm.
 5. Khai báo vật tư hàng hóa – vào Danh mục / vật tư hàng hóa / vật tư hàng hóa / thêm.
 6. Khai báo các công trình thi công trong DN – vào Danh mục / công trình / thêm.
 7. Khai báo các tài khoản ngân hàng trong DN – vào Danh mục / ngân hàng / tài khoản ngân hàng / thêm.
 1. Khai báo số dư ban đầu.
 1. Khai báo số dư tài khoản ngân hàng  - vào Nghiệp vụ / nhập số dư ban đầu/ Số dư tài khoản ngân hàng / nhập số dư.
 2. Khai báo số dư công nợ khách hàng  - vào Nghiệp vụ / nhập số dư ban đầu/ công nợ khách hàng  / nhập số dư.
 3. Khai báo số dư công nợ nhà cung cấp  - vào Nghiệp vụ / nhập số dư ban đầu/ công nợ nhà cung cấp  / nhập số dư.
 4. Khai báo số dư hàng tồn kho  - vào Nghiệp vụ / nhập số dư ban đầu / tồn kho vật tư, hàng hóa  / nhập tồn kho.
 5. Khai báo số các tài khoản   - vào Nghiệp vụ / nhập số dư ban đầu / số dư tài khoản / nhập số dư.
 6. Khai báo TSCĐ đầu kỳ - vào Nghiệp vụ / Tài sản cố định / Khai báo tài sản đầu kỳ.
 7. Khai báo CCDC đầu kỳ - vào Nghiệp vụ / Công cụ dụng cụ / Khai báo CCDC đầu kỳ.
 1. Hàng ngày cập nhật các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến DN Xây lắp.
 1. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt:
  • Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu tiền mặt – vào Nghiệp vụ / Quỹ / Thu tiền.
  • Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi tiền mặt – vào Nghiệp vụ / Quỹ / Chi tiền.
 2. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng.
  • Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu tiền gửi ngân hàng – vào Nghiệp vụ / ngân hàng / Thu tiền.
  • Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi tiền gửi ngân hàng  – vào Nghiệp vụ / ngân hàng  / Chi tiền.
 3. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng.
  • Mua vật tư về nhập kho và vật tư xuất thẳng cho công trình – vào Nghiệp vụ / Mua hàng / Chứng từ mua hàng hóa.
  • Các hóa đơn mua dịch vụ ( điện nước, internet, máy tính...) – Vào Nghiệp vụ / Mua hàng / Chứng từ mua dịch vụ.
  • Mua sắm TSCĐ gồm 2 bước:

+ Hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ - Vào Nghiệp vụ / Mua hàng / Chứng từ mua dịch vụ.

+ Ghi tăng TSCĐ -vào Nghiệp vụ / Tài sản cố định / Ghi tăng.

 • Mua Công cụ dụng cụ đưa luôn vào sử dụng gồm 2 bước:
 • Hạch toán nghiệp vụ mua CCDC - Vào Nghiệp vụ / Quỹ / Chi tiền.

+ Ghi tăng CCDC -vào Nghiệp vụ / Công cụ dụng cụ / Ghi tăng.

 1. Nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Nghiệm thu công trình.

+ Kê khai mã công trình trong Danh mục vật tư – vào Danh mục / Vật tư hàng hóa / Vật tư hàng hóa / thêm (tính chất chọn là : chỉ là diễn giải).

+ Hạch toán nghiệp vụ nghiệm thu công trình – Vào Nghiệp vụ / Mua hàng / Chứng từ mua hàng hóa.

 1. Các phiếu xuất kho vật tư cho các công trình

+ Vào nghiệp vụ / Kho / Xuất kho.

 1. Các nghiệp vụ cuối tháng.
 1. Tính giá xuất kho của vật tư - Vào nghiệp vụ / Kho / Tính giá xuất kho.
 2. Tính khấu hao - vào Nghiệp vụ / Tài sản cố định / tính khấu hao.
 3. Phân bổ chi phí CCDC - vào Nghiệp vụ / Công cụ dụng cụ / Phân bổ chi phí.
 4. Phân hệ Thuế gồm 2 bước:

+ Lập tờ khai thuế GTGT – vào nghiệp vụ / Thuế / Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT).

+ Làm bút toán khấu trừ thuế GTGT – vào nghiệp vụ / Thuế / Khấu trừ thuế GTGT.

 1. Tính giá thành công trình ( khi có nghiệm thu công trình).

+ Vào nghiệp vụ / giá thành / Công trình / xác định kỳ tính giá thành.

+ Vào nghiệp vụ / giá thành / Công trình / Phân bổ chi phí chung.

+ Vào nghiệp vụ / giá thành / Công trình / Nghiệm thu công trình.

 1. Kết chuyển lỗ lãi xác định kết quả kinh doanh

+ Vào nghiệp vụ / Tổng hợp / kết chuyển lãi lỗ.

Thong ke