Thực tập kế toán doanh nghiệp Thương mại dịch vụ

Phương pháp học cầm tay chỉ việc, không giới hạn số lượng buổi học, đảm bảo làm thành nghề mới kết thúc khóa học

Thực tập kế toán doanh nghiệp Sản xuất

Phương pháp học cầm tay chỉ việc, không giới hạn số lượng buổi học, đảm bảo làm thành nghề mới kết thúc khóa học

Thực tập kế toán doanh nghiệp Xây dựng, xây lắp

Phương pháp học cầm tay chỉ việc, không giới hạn số lượng buổi học, đảm bảo làm thành nghề mới kết thúc khóa học

Thực tập kế toán doanh nghiệp Xuất nhập khẩu

Phương pháp học cầm tay chỉ việc, không giới hạn số lượng buổi học, đảm bảo làm thành nghề mới kết thúc khóa học

Thong ke