GIẢI TRÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NGUỒN THU NHẬP 2 NƠI TRỞ LÊN

11/09/2021 11:03

1. Dấu hiệu nhận biết

- Người lao động có thu nhập dài hạn ở công ty A nhưng lại làm cộng tác viên ở nhiều công ty khác nhau có thể dài hạn hoặc ngắn hạn;

- Người lao động có nhiều hợp đồng lao động dài hạn trong năm;

- Người lao động có nhiều hợp đồng lao động xác định thời hạn ngắn hạn trong năm dưới 3 tháng;

2. Quy định về khấu trừ thuế TNCN

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Như vậy nếu có chi trả thu nhập trên 2tr / lần thì phải khấu trừ thuế TNCN

3. Hồ sơ chuẩn bị giải trình

- Nếu là lao động thật của công ty : Kèm theo quyết toán thuế TNCN ( 05-QTTNCN ) + Hợp đồng lao động + bảng lương + bảng chấm công + hồ sơ xin việc … và cam kết là làm 1 nơi. TH là cán bộ về hưu thì thêm quyết định hưu hoặc sổ hưu.

- Nếu không là lao động thật của công ty thì các bạn nên làm gì thì biết rồi đó.

Ngắn gọn thôi nhưng nhiều DN đang mắc phải và vẫn đang loay hoay không biết giải trình làm sao.

 

Thong ke