Thời hạn nộp và mức phạt nếu nộp chậm báo cáo tài chính năm 2021

24/08/2021 15:37

  • Đối với các Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC thì thời hạn nộp BCTC được quy định tại Điều 109 như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2. Đối với các doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN KHÁC, THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CHẬM NHẤT LÀ 90 NGÀY;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định."

  • Đối với các Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC thì thời hạn nộp BCTC được quy định tại Điều 80 như sau:

1. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính

a) Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

b) Ngoài việc lập báo cáo tài chính năm, các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nơi nhận báo cáo tài chính năm được quy định như sau

Các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.

Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan theo quy định (Cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu."

3. Mức phạt nộp chậm BCTC năm 2021

Căn cứ Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về mức phạt nộp chậm BCTC quy định như sau:

- Nộp BCTC cho Cơ quan NN có thẩm quyền chậm dưới 3 tháng so với quy định thì mức phạt từ 5tr-10tr.

- Nộp BCTC cho Cơ quan NN có thẩm quyền chậm từ 3 tháng trở lên so với quy định thì mức phạt từ 10tr-20tr.

- Không nộp BCTC cho Cơ quan NN có thẩm quyền thì mức phạt từ 40tr-50tr.

 

 

Thong ke