Hạch toán và các khoản trích theo lương

22/06/2021 11:35

Cách Hạch toán lương và các khoản trích theo lương:

• Hàng tháng tính ra tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp và tính chất lương, phân bổ  cho các đối tượng sử dụng, kế toán ghi: - Nợ 622: Phải trả cho công nhân trực tiếp SX

- Nợ 627: Phải trả cho nhân viên quản lý phân  xưởng

- Nợ 641: Phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng

- Nợ 642 Phải trả cho nhân viên bán hàng

- Có 334: Tổng thù lao lao động phải trả

• Trích BHXH, BHYT, KPCD theo tỷ lệ quy định

- Nợ 622, 627, 641, 642

- Nợ 334: số trừ vào thu nhập của công nhân viên chức

- Có 3382: Trích KPCĐ

- Có 3383: Trích BHXH

- Có 3383: Trích BHYT

• Số tiền ăn ca phải trả cho người lao động trong kỳ

- Nợ 622, 627, 641, 642

- Nợ 431: Số chi vượt mức quy định

- Có 334: Tổng số thù lao lao động phải trả

• Số tiền thưởng phải trả cho công nhân viên từ quỹ khen thưởng

- Nợ 431
- Có 334

• Số BHXH phải trả trực tiếp cho công nhân viên

- Nợ 338

- Có 334

• Các khoản khấu trừ vào thu nhập công nhân viên (Sau khi đóng BHXH, BHYT, KPCD…)

• Các khoản khấu trừ không vượt quá 30% số còn lại

- Nợ 334

- Có 333: Thuế thu nhập phải nộp

- Có 141, 138

• Thanh toán thù lao, bảo hiểm, tiền thưởng cho công nhân viên chức Nếu thanh toán bằng tiền

- Nợ 334

- Có 111,112 Nếu thanh toán = vật tư: 2 bút toán:  BT1: ghi nhận giá vốn hàng bán Nợ 632 Có 152, 153… BT2:     Nợ 334 Có 512, 333

• Nộp BHYT, BHXH, KPCĐ:

- Nợ 338

- Có 111, 112

• Chi tiêu kinh phí CĐ để lại DN thì ghi:

- Nợ 338: ghi giảm KP CĐ

- Có 111,112

• Cuối kỳ kế toán kết chuyển số tiền công nhân đi vắng chưa lĩnh:
- Nợ 334

- Có 338

• Trường hợp đã nộp KPCĐ, BH lớn hơn số phải trả thì được cấp bù và ghi:

- Nợ 111, 112

- Có 338

Thong ke