Các phương pháp phân loại sửa chữa tài sản cố định trong Doanh nghiệp

22/06/2021 11:35

I. Phân loại sửa chữa TSCĐ trong DN.

1. Căn cứ theo quy mô sửa chữa tài sản cố định.

- Dựa theo quy mô thực hiện sửa chữa TSCĐ thì công việc sửa chữa Tài sản cố định được chia làm hai loại như sau:

+ Sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng:

- Đây là hoạt động sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng theo đề nghị công nghệ nhằm đảm bảo cho TSCĐ có thể hoạt động tốt, thông thường. Công việc sửa chữa được tiến hành thường xuyên và thời gian sửa chữa ngắn, chi phí sửa chữa thường phát sinh không to cho nên kế toán thực tế không phải lập dự toán.

+ Sửa chữa lớn:

- Đây là hoạt động mang tính chất khôi phục, nâng cấp hoặc cải tạo khi Tài sản cố định bị hư hỏng nặng hoặc theo đề xuất đẩm bảo công nghệ để tăng năng lực sản xuất và hiệu suất hoạt động của tài sản. Thời gian tiến hành sửa chữa lớn thường dài và mức chi phí phát sinh nhiều. do đó DN cần phải lập kế hoạch dự toán cho từng công trình sửa chữa lớn.

2.. Căn cứ vào phương thức tiến hành sửa chữa TSCĐ

- Dựa theo phương thức tiến hành sửa chữa Tài sản cố định theo hai phương thức sau:

+ Phương thức thuê ngoài:

- DN sẽ Tổ chức cho những đơn vị bên ngoài đấu thầu hoặc giao thầu sửa chữa và ký hợp đồng sửa chữa với đơn vị trúng thầu hoặc nhận thầu. Hợp đồng phải quy định rõ về giá giao thầu sửa chữa Tài sản cố định, thời gian giao nhận, nội dung công việc sửa chữa… Hợp đồng giao thầu sửa chữa TSCĐ sẽ là cơ sở để Cty điều hành, rà soát, điều hành công tác sửa chữa TSCĐ.

+ Phương thức tự làm:

- DN phải chi trả ra các khoản chi phí sửa chữa cho TSCĐ như: chi phí nguyên liệu, phụ tùng hay nhân công… Công việc sửa chữa TSCĐ có thể được thực hiện bởi phòng ban quản lý, sử dụng Tài sản cố định hay bộ phận sản xuất kinh doanh phụ của Tổ chức thực hiện.

II. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ

1. Nếu như TSCĐ do bộ phận có tài sản tự tiến hành sửa chữa

- Với tình huống phòng ban có Tài sản cố định tự tiến hành sửa chữa, kế toán ghi sổ như sau:

Nợ 627/641/642 (Nếu chi phí sửa chữa nhỏ)

Nợ 142 (nếu chi phí sửa chữa cần phân bổ dần)

Có 111/152/334….

- đồng thời kế toán xác định mức phân bổ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ:

Nợ 627/641/642

Có 142: CP trả trước.

2.. Nếu do bộ phận phụ tiến hàng sửa chữa.

- Nếu TSCĐ được phòng ban phụ thực hiện tiến hành sửa chữa mà chi phí không tụ hội riêng cho bộ phận phụ thì kế toán thực hiện hạch toán như nghiệp vụ kinh tế 1 bên trên.

3. Nếu như sửa chữa do bộ phận phụ và doanh nghiệp có tập kết riêng chi phí

- Nếu TSCĐ do bộ phận phụ tiến hành sửa chữa mà Công ty có hội tụ chi phí riêng cho từng bộ phận sản xuất phụ thì kế toán thực hiện tập kết chi phí để tính giá thành công trình sửa chữa. Sau đó phân bổ gia thành dịch vụ sửa chữa cho phòng ban sử dụng tài sản đó.

+ khi chi phí sửa chữa phát sinh, kế toán hạch toán ghi sổ như sau:

Nợ 621/622/627

Có 111/152/153/154…

+ Cuối kỳ kết chuyển chi phí cho phòng ban sản xuất phụ thì kế toán ghi sổ:

Nợ 154- chi tiết phòng ban sản xuất phụ

Có 621/622/627

+ khi thực hiện bàn giao Tài sản cố định sửa chữa hoàn thành cho bộ phận sử dụng thì căn cứ trị giá lao vụ sửa chữa hoàn tất do phòng ban sản xuất phụ cung cấp, kế toán ghi sổ:

Nợ 627/641/642 (Nếu chi phí sửa chữa nhỏ)

Nợ 142 (nếu chi phí sửa chữa cần được phân bổ)

Có 154- chi tiết cho phân xưởng sản xuất phụ.

- song song xác định mức phân bổ tính vào chi phí SXKD của phòng ban sử dụng TSCĐ từng kỳ. Kế toán định khoản ghi sổ như sau:

Nợ 627/641/642

Có 142: Chi phí trả trước

4. Nếu như thuê bên ngoài sửa chữa TSCĐ

- Nếu DN thuê ngoài sửa chữa Tài sản cố định thì số tiền phải trả cho đơn vị sửa chữa, kế toán ghi:

Nợ 627/641/642/142

Nợ 133- Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111/331…

Thong ke