Kế toán xây dựng hạch toán chi phí nguyên vật liệu như thế nào?

22/06/2021 11:35

 

1.  Công thức phân bổ như sau:


- Chi phí nguyên liệu phân bổ cho từng đối tượng = Tiêu thức phân bổ của từng đối tượng x (nhân) (Tổng chi phí nguyên liệu cần phân bổ/(chia) Tổng tiêu thức lựa chọn để phân bổ của những đối tượng)


2. Chứng từ sử dụng:


- Hoá đơn bán hàng, hóa đơn trị giá gia nâng cao
- Phiếu nhập kho, PNK.

- Giấy đề nghị tạm ứng, phiếu chi.
- Hoá đơn mua bán…
vật liệu mua về có thể nhập kho hoặc có thể xuất thẳng cho dự án. case study các đơn vị thi công tự đi mua vật tư thì chứng từ gốc là hoá đơn kiêm PNK của người bán. phiếu xuất kho và chứng từ liên hệ như hoá đơn vận chuyển tạo thành bộ chứng từ được chuyển về phòng kế toán làm số liệu hạch toán.


3. Tài Khoản sử dụng

- TK 621 dùng để tụ hội chi phí nguyên nguyên liệu dùng cho sản khởi hành sinh trong kỳ, cuối kỳ kết chuyển sang Tài Khoản quy tụ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Kết cấu TK 621 như sau:
Bên Nợ: trị giá gốc thực tế của nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm xây lắp.
Bên Có: trị giá nguyên liệu nguyên liệu sử dụng không hết nhập kho, Kết chuyển chi phí NVL vào

Tài Khoản 154- Chi phí SXKD dở dang
Tài Khoản 621 ko có số dư cuối kỳ. TK này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục dự án.
- Căn cứ vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá trị nguyên liệu sử dụng, kế toán ghi:
Nợ TK 621: Chi phí vật liệu, nguyên liệu trực tiếp.
Nợ TK 133: VAT được khấu trừ (nếu có).
Có TK 152: nguyên vật liệu.
Có Tài Khoản 111, 112, 331…
- Cuối kỳ hạch toán và hoàn thành hạng mục công trình kế toán và chủ kho kiểm kê số nguyên liệu còn lại chưa dùng để ghi giảm trừ chi phí nguyên liệu đã tính cho từng đối tượng hạch toán chi phí.
- nếu nhập lại kho nguyên vật liệu, giá trị nguyên liệu còn có thể chưa sử dụng hết, giá trị truất phế liệu thu hồi kế toán ghi:
Nợ TK 152: vật liệu, vật liệu
Có Tài Khoản 621: Chi phí NVL trực tiếp
- Cuối kỳ căn cứ vào trị giá kết chuyển hoặc phân bổ nguyên vật liệu cho từng hạng mục dự án, kế toán ghi:
Nợ TK 154: Chi phí SXKD dở dang
Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp
Thông qua kết quả định khoản chi phí nguyên liệu tiêu hao thực tế theo từng nơi phát sinh, cho từng đôí tượng chịu chi phí thường xuyên rà soát đối chứng với định mức và dự toán để phát hiện kịp thời các tiêu phí mất mát hoặc khả năng tiết kiệm nguyên liệu, xác định nguyên nhân, người chịu trách nhiệm để xử lý hoặc khen thưởng kịp thời.

Nợ Tài Khoản 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Có Tài Khoản 621: Chi phí NVL trực tiếp
Thông qua kết quả định khoản chi phí vật liệu tiêu hao thực tế theo từng nơi phát sinh, cho từng đôí tượng chịu chi phí thường xuyên rà soát đối chứng với định mức và dự toán để phát hiện kịp thời các phung phí mất mát hoặc khả năng tiết kiệm vật liệu, xác định khởi thủy, người chịu trách nhiệm để xử lý hoặc khen thưởng kịp thời.

Viện đào tạo kế toán Đức Minh liên tiếp Khai Giảng các Khóa Học Tổng Hợp Xây Lắp

 

Thong ke