Kế toán ngân hàng là gì? Đặc điểm của kế toán ngân hàng

22/06/2021 11:35

 

I. Kế toán ngân hàng là gì

- Kế toán ngân hàng là việc thu nhập, biên chép, xử lý, Đánh giá các nghiệp vụ kinh tế -, vốn đầu tư về hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ NH dưới hình thức chủ yếu là trị giá để phản ảnh, kiểm tra để đầy đủ hoạt động sxkd của đơn vị ngân hàng, cùng lúc cung cấp thông tin thiết yếu cho các đối tượng để ý

II. Đối tượng và đặc điểm kế toán ngân hàng thương mại

- Là phương tiện điều hành kinh tế - tài chính, đối tượng phản ánh trước tiên của kế toán NH là vốn và sự đi lại của vốn trong sự đi lại của vốn trong hoạt động tiền tệ, thanh toán, nguồn đầu tư đối nội đối ngoại của hệ thống NH

- Vốn của hệ thống ngân hàng nói chung hay từng đơn vị ngân hàng đơn kể riêng luôn còn đó dưới 2 hình thức là vốn đầu tư và sử dụng vốn

- Đối tượng của kinh tế NH còn là kết quả của sự đi lại của vốn đầu tư ngân hàng

1. Tài chính của ngân hàng thương mại

* Vốn tự có và coi như tự có:

- Vốn điều lệ

- Qũy dự trữ

- những loại quỹ của NH

- Lãi chưa phân phối

- Vốn cố định

* Vốn quản lý và huy động

- Các loại vốn khác

2. Sử dụng vốn của ngân hàng TM

- Chi mua sắm TSCĐ

- Chi cho công tác điều hành

- Cấp vốn cho đơn vị phụ thuộc

- Gửi tiền lại ngân hàng nhà nước

- Nộp quỹ dự trữ bắt buộc tại ngân hàng nhà nước

- Sử dụng vốn cho vay

- Dùng vốn liên doanh, liên kết, đầu cơ,…

- Dùng vốn để kinh doanh ngoại tệ vàng bạc đá quý

- Sử dụng vốn vào những mục đích khác

3. Sự chuyển động của vốn

- Đối tượng của kế toán NH còn là kết quả của sự vận động của vốn NH, kể cách thức khác kế toán NH phải phản ánh những khoản thu nhập chi phí và kết quả của hoạt động ngân hàng

4. Đặc điểm đối tượng của kế toán ngân hàng

- cốt yếu tồn tại dưới hình thái trị giá

- Có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với đối tượng của các đơn vị, Tổ chức kinh tế, cá nhân

- Có quy mô và khuôn khổ lớn và có sự tuần hoàn thường xuyên liên tiếp

- Có sự dị biệt giữa đối tượng kế toán ngân hàng thương mại và kế toán ngân hàng nhà nước

5. Đặc điểm kế toán ngân hàng

- Tính tổng hợp cao (tính phường hội cao)

- Xử lý nghiệp vụ kinh tế - theo trật tự kỹ thuật nghiêm nhặt chặt chẽ

- Tính kịp thời và xác định cao độ

- Khối lượng chứng từ to và phức tạp

6. Nhiệm vụ kế toán ngân hàng thương mại

- phản ánh các nghiệp vụ kinh tế kịp thời, chuẩn xác chung thực, khách quan toàn diện, theo những nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

- Tìm hiểu và cung cấp thông tin cho nhà quản lý

- Giám sát nghiêm ngặt mọi nghiệp vụ kế toán - của NH, đáp ứng an toàn tài sản cho NH và nhà nước

Thong ke